ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN
KEGDRINKS B.V.
(tevens handelend onder de naam Kegfill)
Artikel 1 - Definities


"Kegdrinks BV" Kegdrinks B.V., statutair gevestigd te Amsterdam
"Koper" de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Kegdrinks BV aangaat, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers;
"de Overeenkomst" de tussen Kegdrinks BV en Koper tot stand gekomen overeenkomst;
"de Onderopdrachtnemer" de door Kegdrinks BV bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde of betrokken derde;
"de Orderbevestiging" de schriftelijke bevestiging van de order, bestelling of overeenkomst;
"Koopprijs" een door Kegdrinks BV en Koper overeengekomen vergoeding voor door de Kegdrinks te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, welke als zodanig zijn omschreven in de Orderbevestiging;
"Overige kosten" alle kosten gemaakt door Kegdrinks BV in het kader van de vervulling van de overeenkomst. In ieder geval zullen hieronder worden gerangschikt de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.


Artikel 2 - Toepasselijkheid


2.1. Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten met en leveringen door Kegdrinks BV
2.2. Afwijkende bedingen of eventuele algemene voorwaarden van Koper gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Kegdrinks BV schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor deze zijn aanvaard.


Artikel 3 - Aanbiedingen


3.1. Alle door Kegdrinks BV gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien een vrijblijvend aanbod wordt aanvaard, heeft Kegdrinks BV het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2. Indien aanbiedingen van Kegdrinks BV gebaseerd zijn op informatie die door Koper is verstrekt, dan staat Koper in voor de juistheid van die informatie. Voorts staat Koper ervoor in dat zij alle relevante informatie voor de uitvoering van de overeenkomst aan Kegdrinks BV heeft verstrekt.
3.3. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en gewichtsopgaven, kleine gegevens en promotiemateriaal, alsmede andere door Kegdrinks BV verstrekte gegevens, binden Kegdrinks BV niet.
3.4. Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Kegdrinks BV niet tot acceptatie van een order. Weigering van een order wordt door Kegdrinks BV zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen aan Koper ter kennis gebracht. Kegdrinks BV is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit de weigering ontstaat en/of zal ontstaan voor Koper.
3.5. Kegdrinks BV behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.


Artikel 4 - De overeenkomst


4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tussen Kegdrinks BV en Koper eerst dan tot stand nadat Kegdrinks BV een order heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging of aanvaarding bepalend is. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Koper daartegen binnen veertien werkdagen na datum van bevestiging of aanvaarding schriftelijk heeft geprotesteerd.
4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Kegdrinks BV slechts indien deze schriftelijk door Kegdrinks BV zijn bevestigd.
4.3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of orderbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijke reclame door de wederpartij binnen veertien werkdagen.
4.4. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Koper voldoende kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst, zulks uitsluitend ter beoordeling door Kegdrinks BV.
4.5. Kegdrinks BV behoudt zich het recht voor een zekerheid voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst te verlangen, waarvoor de kosten ten laste van Koper komen.


Artikel 5 - Uitvoering van de Overeenkomst; personeel


5.1. Kegdrinks BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
5.2. Om de uitvoering van een Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt Koper tijdig alle gegevens, instructies en informatie die Kegdrinks BV voor de uitvoering nodig heeft.
5.3. Kegdrinks BV is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk, dan wel wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst en - indien noodzakelijk - na overleg met Koper, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan Koper zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.


Artikel 6: Levering


6.1. Vanaf het moment van levering is het gekochte voor risico van Koper. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering 'af Kegdrinks BV'. De levering komt tot stand door het laden van de betreffende goederen. 'Franco' levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door Kegdrinks met Koper schriftelijk is overeengekomen.
6.2. Indien 'Franco' levering is overeengekomen gelden de volgende bepalingen:
 • Kegdrinks BV heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee
  de goederen op het afleveradres zullen worden geleverd.
 • het risico van de goederen gaat over op het moment dat zij uit het
  vervoermiddel 'Franco' zijn geleverd aan Koper.
 • de 'Franco' levering geschiedt aan het door Koper aangegeven
  afleveradres of tot zover als het vervoermiddel naar het uitsluitende oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert Koper in het laatstgenoemde geval de goederen aldaar in ontvangst te nemen. dan komen de daardoor uit welken hoofde dan ook ontstane kosten voor zijn rekening en gaat het risico op dat ogenblik op hem over.
 • 'Franco' levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of
  direct over de drempel van het afleveradres.
 • bij 'Franco' levering van goederen zal Koper voor zijn rekening hulp
  bieden bij het lossen van de lading.
 • levering geschiedt op voor Kegdrinks BV normale werktijden.
6.3. Indien levering van goederen niet kan doorgaan, om redenen die niet aan Kegdrinks BV zijn toe te rekenen, is Kegdrinks BV gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan, zulks onverminderd het recht van Kegdrinks BV om betaling van de koopprijs te vorderen.
6.4. Koper is verplicht het geleverde of de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen drie werkdagen na aflevering, op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van Kegdrinks BV dat de goederen ter beschikking van Koper staan.
6.5. Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient Koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
6.6. Kegdrinks BV is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke zij afzonderlijk kan factureren.
6.7. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten, worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Overschrijding van de leveringstermijn geeft Koper derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, dan wel enige voor Koper uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten. Bij excessieve overschrijding van de oorspronkelijke levertijd heeft Koper een annuleringsrecht, tenzij deze overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht aan de zijde van Kegdrinks BV. Van excessieve overschrijding van de oorspronkelijke levertijd is pas sprake indien de overschrijding tenminste vier weken bedraagt.
6.8. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de eerste termijn bij plaatsen van de order vervalt, zal de feitelijke levering niet eerder hoeven plaats te vinden dan na ontvangst van de eerste betalingstermijn.
6.9. Indien goederen na het verstrijken van de levertijd door Koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn risico, zulks onverminderd het recht van Kegdrinks BV betaling van de koopprijs te vorderen. De kosten van de opslag komen voor rekening van Koper.


Artikel 7 - Transport/Risico


7.1. Het transport van goederen zal op een door Kegdrinks BV te bepalen wijze geschieden.
7.2. Eventuele specifieke wensen van Koper inzake het transport of de verzending, worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.
7.3. Kegdrinks BV is gerechtigd voor meermalig te gebruiken verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer een dergelijke vergoeding in rekening wordt gebracht, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.
7.4. Koper moet bij de aflevering van de goederen gebruikte pallets 'Franco' voor eigen risico binnen twintig werkdagen aan Kegdrinks BV terugzenden. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij Kegdrinks BV.


Artikel 8 - Annulering


Indien Koper de Overeenkomst, wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (incl. B.T.W.) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van Kegdrinks BV om volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 9 - Prijs; prijswijziging; betaling


9.1. Tenzij anders vermeld zijn onze Prijzen:
 • gebaseerd op levering af Kegdrinks BV.;
 • excl. B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
 • exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.
9.2. Betaling geschiedt in de valuta, waarin de Koopprijs en de Overige kosten zijn overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Koersverschillen in verband met de terugrekening naar de Euro komen ten laste van Koper.
9.3. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal Kegdrinks BV bij levering aan Koper een factuur sturen voor de verschuldigde Koopprijs. Betaling van de facturen dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij elke vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te vormen.
9.4. Alle door Koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele door Koper verschuldigde rente en door Kegdrinks BV gemaakte incassokosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
9.5. Kegdrinks BV behoudt zich het recht voor een aanbetaling, volledige vooruitbetaling of contante betaling bij overeenkomst dan wel orderbevestiging te verlangen.
9.6. Verrekening van een eventueel door Koper gepretendeerde vordering op Kegdrinks BV met door de Koper aan Kegdrinks BV verschuldigde bedragen is uitgesloten.
9.7. In geval Koper enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling vraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit, overdraagt of ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van Kegdrinks BV op Koper terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft Kegdrinks BV dan het recht om de overeenkomst, voorzover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige vergoeding terzake verschuldigd te zijn of te worden te ontbinden, onverminderd het recht van Kegdrinks BV om volledige schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
9.8. Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Koper zijn alle Kopers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
9.9. Koper wordt geacht de factuur als juist en de vordering te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 5 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
9.10. In geval van verhoging van één of meer van de kostprijsfactoren is Kegdrinks BV gerechtigd om de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen, dan wel om de order te annuleren. Kegdrinks BV is niet aansprakelijk voor schade die direct dan wel indirect uit deze prijswijziging ontstaat en zal ontstaan.
9.11. Koper heeft het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden bij een netto prijsstijging van meer dan 10%, zulks binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien Koper van dit recht gebruik maakt, behoudt Kegdrinks BV zich het recht voor om speciaal voor Koper vervaardigde goederen in rekening te brengen.


Artikel 10 - Vertragingsrente


Indien betaling niet binnen de in het derde lid van het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is Koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verhoogd met 2% per jaar verschuldigd over het nog openstaande bedrag.


Artikel 11 - Incassokosten


Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door Koper geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of terzake van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat terzake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Koper, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de in het ongelijk gestelde partij wordt gebracht, een en ander met een minimum van 15% van de nog openstaande vordering(en) van Kegdrinks BV op de Koper. De in de boeken van Kegdrinks BV voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.


Artikel 12 - Overmacht


12.1. Voorzover de verbintenissen van Kegdrinks BV als resultaatsverbintenis zijn te beschouwen, zullen als overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid (tijdige) nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemie├źn, mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, defecten aan machinerie, daaronder begrepen datumgerelateerde storingen, niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen, weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege, bemoeilijking van importen en exporten door overheden of derden, en voorts iedere andere omstandigheid, welke Kegdrinks BV redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed kan uitoefenen.
12.2. Indien naar het oordeel van Kegdrinks BV de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Kegdrinks BV het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
12.3. Indien een overmachtsituatie zes maanden heeft geduurd, is Kegdrinks BV gerechtigd de overeenkomst bij aangetekende brief te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming onzerzijds zal Koper een evenredig gedeelte van de totale prijs zijn verschuldigd.
12.4. De partij die meent in overmacht te (komen te) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.


Artikel 13 - Retentierecht


Ingeval Kegdrinks BV zaken van Koper - al dan niet speciaal door Kegdrinks BV voor Koper vervaardigd - onder zich heeft, is zij gerechtigd die zaken onder zich te houden tot het moment waarop Koper al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de Overeenkomst dan wel andere overeenkomsten is nagekomen, tenzij Koper voor die verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Kegdrinks BV ook in geval Koper in staat van faillissement of surséance van betaling komt te verkeren.


Artikel 14 - Reclames


14.1. Eventuele reclames worden door Kegdrinks BV slechts in behandeling genomen indien zij Kegdrinks BV rechtstreeks binnen 10 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
14.2. In afwijking van 14.1. moet bij 'Franco' levering een zichtbare beschadiging aan of een zichtbare vermissing van het geleverde ontstaan tijdens het vervoer naar het overeengekomen afleveradres ten overstaan van de bestuurder van het in artikel 6.2. bedoelde vervoermiddel door of namens Koper schriftelijk worden vastgesteld op het vervoersdocument. Koper dient direkt een afschrift daarvan aan Kegdrinks BV zenden.
14.3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 10 dagen na factuurdatum.
14.4. Na het verstrijken van deze termijnen wordt Koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Kegdrinks BV in behandeling genomen.
14.5. Koper moet Kegdrinks BV - voorzover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, maar in elk geval niet korter dan 20 werkdagen na de reclame - in de gelegenheid stellen om vermissingen, maatverschillen of beschadigingen aan het geleverde in originele staat en in originele verpakking vast te (laten) stellen.
14.6. Bewerkte, verwerkte of doorgeleverde goederen worden geacht te zijn goedgekeurd, zonder dat Koper nog enig reclamerecht en/of recht op schadevergoeding toekomt.
14.7. Indien de reclame door Kegdrinks BV gegrond wordt bevonden, is Kegdrinks BV uitsluitend verplicht alsnog conform de Overeenkomst te leveren.
14.8. Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van Koper onverlet.
14.9. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Kegdrinks BV, onder door Kegdrinks BV te bepalen voorwaarden.


Artikel 15 - Aansprakelijkheid van Kegdrinks BV ; vrijwaring


15.1. Kegdrinks BV is met inachtneming van het navolgende slechts aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Kegdrinks BV van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon worden vertrouwd.
15.2. Kegdrinks BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, schade wegens gederfde winst, gevolgschade, immateriële of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Koper of welke andere schade dan ook.
15.3. Indien sprake is van schade als gevolg van een gebrek in het geleverde als bedoeld in de artikelen 6:185 BW ev. zal Kegdrinks BV de benodigde gegevens van de producent van het product aan koper verstrekken. Koper is gehouden zijn vordering in te stellen bij de producent tenzij Kegdrinks BV als producent moet worden aangemerkt op basis van artikel 6:187 BW
15.4. Kegdrinks BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door Onderopdrachtnemers.
15.5. Kegdrinks BV is nimmer aansprakelijk voor schade, welke voortvloeit uit gebruik van het geleverde anders dan voor het doel, waarvoor het geleverde is bedoeld.
15.6. Kegdrinks BV is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.
15.7. Kegdrinks BV is niet aansprakelijk voor schade van Koper of derden ten gevolge van enige datum-gerelateerde storing, noch voorzover deze zich voordoet bij door Kegdrinks BV, of door haar ingeschakelde derden, gebruikte hulpmiddelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, noch voorzover deze zich na levering door Kegdrinks BV bij Koper of derden zou voordoen.
15.8. De door Kegdrinks BV te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de uit hoofde van de Overeenkomst door Kegdrinks BV te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs. Indien de Overeenkomst een overeenkomst betreft met een looptijd van langer dan zes maanden, dan zal de door Kegdrinks BV te betalen schadevergoeding nimmer meer bedragen dan de door Kegdrinks BV te ontvangen of reeds ontvangen Koopprijs over de laatste zes maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schadetoebrengend feit.
15.9. De door Kegdrinks BV te betalen schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan zij uit hoofde van de door haar afgesloten verzekeringen ten aanzien van het schadetoebrengend feit van de verzekeringsmaatschappijen zal (kunnen) ontvangen.
15.10. Aanspraken van Koper op schadevergoeding dienen binnen één maand na de ontdekking van de schade schriftelijk en met redenen omkleed bij Kegdrinks BV te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Koper zijn recht op schadevergoeding heeft verwerkt.
15.11. Kegdrinks BV is niet aansprakelijk voor schade van derden die verband houden met de door Kegdrinks BV geleverde goederen, daaronder mede begrepen:
 • aanspraken van derden, werknemers van Koper daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van Kegdrinks BV die ter beschikking zijn gesteld van Koper en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 • aanspraken van derden, werknemers van Kegdrinks BV daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Koper of van onveilige situaties in diens bedrijf;
 • aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door Kegdrinks BV geleverde goederen die door Koper werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van Koper, tenzij Koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.
Koper vrijwaart Kegdrinks BV voor vorenbedoelde schade.
15.12. Indien en voorzover Kegdrinks BV aansprakelijk zou zijn terzake van de uitvoering van overeenkomsten en leveringen, heeft Kegdrinks BV het recht te harer keuze ofwel vervangende goederen te leveren, ofwel de goederen te herstellen of de koper voor een evenredig deel van de koopprijs te crediteren.


Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud


16.1. Geleverde goederen blijven eigendom van Kegdrinks BV, tot het moment waarop alle door Kegdrinks BV voor Koper verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de koper zijn betaald. Gedurende de periode waarin geleverde goederen nog eigendom van Kegdrinks BV zijn, is Koper verplicht deze goederen deugdelijk te onderhouden.

16.2. Kegdrinks BV is te allen tijden gerechtigd om de geleverde goederen op basis van het in dit artikel bepaalde, bij Koper of diens houder weg te (doen) halen, indien Koper zijn verplichtingen niet nakomt. Koper dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het orderbedrag exclusief B.T.W., zulks met een minimum van EUR 1135,--, onverminderd het recht van Kegdrinks BV om volledige schadevergoeding te vorderen. Zolang de goederen eigendom blijven van Kegdrinks BV mag Koper ze slechts in zijn normale bedrijfsuitoefening be- of verwerken of doorverkopen met schriftelijke toestemming van Kegdrinks BV. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld. Verpanding is evenwel nimmer toegestaan. Bij overtreding van deze verplichting verbeurt Koper zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare boete ad EUR 22.625,--, en is de koopprijs terstond volledig opeisbaar, onverminderd het recht van Kegdrinks BV volledige schadevergoeding te vorderen.
16.3. Ingeval Koper de aan Kegdrinks BV in eigendom behorende goederen be- of verwerkt, strekt het eigendomsrecht zich tevens uit tot deze be- of verwerkte goederen, totdat Koper aan alle op hem rustende verplichtingen jegens Kegdrinks BV heeft voldaan. Indien Koper de goederen zonder toestemming van Kegdrinks BV heeft verkocht, is hij verplicht het recht op de koopprijs en/of andere met de overdracht aan derden samenhangende rechten terstond en zonder dat enige andere handeling is vereist, aan Kegdrinks BV over te dragen, onverminderd het bepaalde in het vorige lid. Koper is gehouden om op eerste verlangen van de overdracht van de vordering mededeling te doen aan zijn wederpartij, opdat Kegdrinks BV het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen. Het door de tweede koper aan Kegdrinks BV betaalde wordt in mindering gebracht op het door Koper aan Kegdrinks BV verschuldigde. Koper is tevens gehouden bij doorverkoop eenzelfde eigendomsvoorbehoud te maken, zoals in de ze bepaling vermeld.


Artikel 17 - Wijze van verhandeling


17.1. Koper moet de geleverde goederen uitsluitend in originele, van Kegdrinks BV afkomstige, verpakking en in onveranderde en ongeschonden staat verhandelen. Het is Koper evenwel toegestaan om de geleverde goederen die in een grootverpakking zijn aangeleverd individueel te verhandelen mits de individuele producten in originele, van de verkoper afkomstige verpakking in onveranderde en ongeschonden staat worden verhandeld.
17.2. Bij elke overtreding van de in dit artikel genoemde verplichtingen verbeurt Koper ten gunste van Kegdrinks BV een direct opeisbare en niet voor compensatie of korting vatbare boete van EUR 4.525,--. Kegdrinks BV hoeft Koper niet in gebreke te stellen. Naast deze boete heeft Kegdrinks BV recht op schadevergoeding en mag hij de overeenkomst(en) met Koper met onmiddellijke ingang ontbinden.


Artikel 18 - Publiciteits- en Promotiemateriaal


Het publiciteits- on Promotiemateriaal, dat Kegdrinks BV al dan niet gratis aan Koper ter ondersteuning van de verkoop van de (toekomstige) geleverde goederen ter beschikking stelt, blijft te allen tijde eigendom van Kegdrinks BV. Koper moet dit op het eerste verzoek van Kegdrinks BV voor risico van Koper aan Kegdrinks BV terugzenden in ongeschonden en onveranderde staat.


Artikel 19 - Algemeen


19.1. Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst tussen Kegdrinks BV en Koper nietig zijn of vernietigd worden, zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen terzake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn, overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in lijn ligt met de reeds gemaakte afspraken.
19.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Kegdrinks BV is het Koper niet toegestaan de (vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens Kegdrinks BV op enige wijze aan derden over te dragen dan wel te bezwaren.


Artikel 20 - Opschorting en ontbinding


20.1. Indien Kegdrinks BV ten gevolge van het niet voldoen door Koper aan de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen voortvloeiende uit de Overeenkomst, is zij gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of bij aangetekend schrijven de Overeenkomst door opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 21 dagen en onder vermelding van de geconstateerde tekortkoming(en). Verzuimt de Koper de genoemde tekortkomingen binnen de opzegtermijn ongedaan te maken, dan eindigt de Overeenkomst op de datum waartegen is opgezegd.
20.2. Indien Koper de in het vorige lid vermelde tekortkoming(en) ongedaan maakt voordat de opzegtermijn is verstreken, vervalt voor Kegdrinks BV het recht de Overeenkomst met betrekking tot die tekortkoming(en) te beëindigen en wordt de gedane opzegging geacht te zijn ingetrokken.
20.3. Bij opzegging door Kegdrinks BV zoals omschreven het eerste lid is alsdan al hetgeen Koper nog moet betalen direct opeisbaar.
20.4. Onverminderd het overige in dit artikel bepaalde, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopig surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.


Artikel 21 - Toepasselijk recht en geschillen


21.1. Op deze voorwaarden en op de Overeenkomst(en), waarin daarnaar wordt verwezen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarde zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage onverminderd het recht van hoger beroep en het vragen van een voorlopige voorziening in Kort geding. Eén en ander behoudens gevallen waarin de Kantonrechter bevoegd is.
21.3. Kegdrinks BV is niettemin gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten, in welk geval Kegdrinks BV de Koper daarvan schriftelijk in ken- nis zal stellen. Koper heeft alsdan gedurende één maand de gelegenheid om zich voor beslechting door de burgerlijke rechter uit te spreken.
21.4. In geval het geschil beslecht wordt door arbitrage zal, in hoogste instantie en met uitsluiting van de burgerlijke rechter, worden beslist naar de reglementen van het Nederlands Arbitrage Instituut.


Artikel 22 - DeponeringDeze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en kunnen als "Algemene Leveringsvoorwaarden Kegdrinks B.V." worden aangehaald.

DisclaimerHet gebruik van de website van Kegdrinks BV (hierna: "de website") en of onze per email verzonden nieuwsbrieven dan wel mailingen is onderhevig aan de voorwaarden die hieronder zijn beschreven. Door het enkele gebruik van de website en/of onze nieuwsbrieven wordt u geacht kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze gebruiksvoorwaarden.


Informatie


De informatie beschikbaar op of via onze website of e-mails die zijn verzonden door Kegdrinks BV zijn van algemene strekking, tenzij verstuurd aan een direct geadresseerde, en is alleen verstrekt voor algemeen gebruik. Deze algemene informatie is niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet geacht worden een persoonlijk of professioneel advies in te houden. Aan de beschikbare informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Ondanks het feit dat de inhoud van de website en e-mails met de grootste zorg tot stand is gebracht, kan niet worden uitgesloten dat informatie verouderd, onvolledig of op een andere wijze niet juist is. Kegdrinks BV geeft geen enkele garantie betreffende de aard of inhoud van de via de website en/of e-mails beschikbare informatie.

Mocht u fouten ontdekken in de via de website en/of e-mails aangeboden informatie, neemt u dan alstublieft contact met ons op:Doelomschrijving


Kegdrinks BV kan uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doelen:

 • om uw informatie, publicatie of reclame zoals verzocht toe te zenden
 • om onze directe diensten te verlenen
 • om onze website te verbeteren.

Kegdrinks BV kan uw persoonlijke gegevens eveneens doorsturen aan haar kantoren of samenwerkende, ook in het buitenland of andere ondernemingen waarmee zij een samenwerkingsverband heeft, of met het oog op de verwerking van uw persoonlijke gegevens teneinde diensten van anderen te betrekken die uitsluitend zullen handelen binnen de reikwijdte van de door Kegdrinks BV verstrekte aanwijzingen. Kegdrinks BV zal niet uw persoonlijke gegevens aan anderen dan voornoemde partijen verstrekken. Kegdrinks BV kan uw gegevens ook verwerken met het oog op de verwerking van gebruikersstatistieken of om redenen van veiligheid van onze website.

Als u niet langer informatie wenst te ontvangen dan kunt u zich afmelden. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan hiervoor genoemd.


Storingen


Kegdrinks BV doet haar uiterste best om zoveel als mogelijk storingen als gevolg van technische fouten te voorkomen. Niettemin kan Kegdrinks BV niet garanderen dat de website volledig vrij zal zijn van storingen of dat er geen technische problemen zullen optreden.


Links en verwijzingen


De website van Kegdrinks BV kan links naar andere websites bevatten. Kegdrinks BV ziet niet toe op die websites en heeft geen controle op de inhoud of de technische inrichting van deze websites. Daarom garandeert Kegdrinks BV niet de volledigheid, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze websites.

De opname van een link naar andere websites of het gebruiken en/of kopiëren van (delen van) de content van de website impliceert niet enig verband, partnerschap, samenwerking, relatie of instemming met deze personen, bedrijven, websites of hun inhoud. Mocht u een link willen creëren van uw website naar die van Kegdrinks BV neemt u dan vooraf contact op via: kegdrinks.com. Het linken of content gebruik en/of kopiëren van content of beelden en logo's van onze website en de daaraan gerelateerde bedrijven en hun diensten te weten, Kegfill en The Taphouse , zonder voorafgaande toestemming is ten strengste verboden.

Kegdrinks BV behoudt zich het recht voor eventuele toegang, gebruikersnamen en/of wachtwoorden te weigeren of te wijzigen.

Voor private of speciale gedeelten van de website van Kegdrinks BV geeft de bezoeker van deze genoemde gedeelten Kegdrinks BV up uitdrukkelijk toestemming om informatie te gebruiken en dat de informatie eigendom wordt van Kegdrinks BV, dit alles binnen het door Kegdrinks BV opgestelde privacy beleid.


Aansprakelijkheid


De website en verzonden e-mails zijn met de grootste zorgvuldigheid en in goed vertrouwen samengesteld door Kegdrinks BV. De inhoud van zowel de website als de e-mails kunnen niet worden aangemerkt als advies. Kegdrinks BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of van de informatie die via de website dan wel via e-mails openbaar is gemaakt. Kegdrinks BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mogelijke storingen in de website, veroorzaakt door technische fouten, virussen dan wel enig ander storend element, noch voor de raadpleging of het gebruik van website (bijvoorbeeld via links) waarnaar wordt verwezen op of via de website, noch voor de informatie die beschikbaar is op de website. Kegdrinks BV is niet aansprakelijk voor communicatie via de website, bijvoorbeeld e-mails, of voor vertragingen, onderscheppingen of manipulatie door derden partijen van de communicatie. Elk gebruik van informatie die beschikbaar is op de website of via de website is daarom volledig voor uw eigen rekening en risico. Dientengevolge bent u aansprakelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de informatie die beschikbaar is op of via de website. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen moeten nemen om te voorkomen dat uw apparatuur wordt beschadigd door virussen, bugs, Trojaanse paarden, enzovoort. Kegdrinks BV garandeert niet enige comptabiliteit van uw apparatuur met de bestanden die deel uitmaken van de huidige website en evenmin de toegankelijkheid van deze bestanden.

De informatie die voor u beschikbaar is op of via de website en/of e-mailingen kan alleen worden gebruikt voor uw eigen interne doeleinden. Het is u niet toegestaan deze informatie of onze databases te gebruiken voor enig ander doel, zoals commerciële activiteiten dan wel anderszins.


Optimaliseren dienstverlening


Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in beperkte zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen we zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer. De cookies worden gebruikt om de site of de dienst die wordt aangeboden te verbeteren.
 

WIJN, COCKTAILS & BIEREN OP TAP

KegDrinks is uw gespecialiseerde leverancier voor wijn, cocktails, (mix)-dranken en speciaal bieren op KeyKeg. Het lichtgewicht en duurzame one-way fust.

 
 

KegDrinks

Specialist in wijn- en dranken op tap

Ons assortiment:

 • Wijnen* (wit, rose, rood, zoet wit, prosecco)
 • Wijncocktails
 • Cocktails en mix dranken (<15%alc.)
 • Speciaal bieren
 • Sangria (wit, rood)
 • Glühwein
 • IJskoffie en ijsthee
 • Olijfolie
 • Water

*onze wijnselectie is deels ook op fles verkrijgbaar

Wij leveren aan:

 • Hotels
 • Restaurants
 • (Bier)café
 • Wijnbar
 • Strand-/seizoenshoreca
 • Festivals/evenementen
 • Cateraars
 • Groothandel
 • Concert-/beurs-/evenementlocaties
 • Theater/bioscoop

KegFill

Wilt u uw eigen wijn, bier of dranken laten afvullen op KeyKeg, dan kan dit op onze volledig gecertificeerde afvullijn. Daarnaast kunnen wij voor u wijnen sourcen en importeren. Ook produceren wij cocktails en mixdranken naar uw smaak.

KegFill verzorgt desgewenst uw opslag en distributie/logistiek in binnen- en buitenland.

 
 

Voordelen

Kwaliteit

 • Lange houdbaarheid na opening (>3 maanden)
 • Altijd serveren op de juiste temperatuur
 • Minder sulfiet gebruik (ook biologische wijnen verkrijgbaar)
 • Tappen met lucht
 • Geen contact met zuurstof/stikstof/koolzuur

Duurzaamheid

 • 100% recyclebaar
 • One way system (geen retourtransport en reiniging)
 • Geen glas afval
 • Hoge beladingsgraad
 • Minder CO2 uitstoot

Overige voordelen

 • Groeiende markt speciaal bieren
 • Groeiende markt wijn per glas
 • Kant en klaar cocktails
 • Meer diversiteit in uw aanbod van wijn en bier
 • Breed aanbod in wijnen en dranken

Gemak

 • Lichtgewicht
 • Ruimtebesparend
 • Toepasbaar op elk (bestaand) systeem
 • Geen opslag lege fusten
 • Supersnel serveren

Prijs

 • Lagere (inkoop)-kosten, meer omzet, meer marge
 • Geen product verlies meer
 • Geen (retour) emballage
 • Geen administratiekosten
 • Altijd een scherpe literprijs

Overige voordelen

 • Ook geschikt voor mousserende wijn/prosecco
 • Geen gebroken glas
 • Volledige systeem support en service
 • KegDrinks biedt u uitgebreide promotie- en verkoop ondersteuning
 • Systeem,- verkoop,- en product training voor uw medewerkers
 
 

KEYKEG T.O.V. BAG IN BOX
EN STALEN FUST

 1. Toepasbaar op elk (bestaand) systeem > geen extra kosten, plug and play
 2. Goede afsluiting > hygiënischer, langer houdbaar
 3. Geen kans op lucht aanzuigen > geen onderbroken uitstroom, doortappen leiding voor nieuw fust niet nodig, geen productverlies
 4. KeyKeg verpakking tap je volledig leeg > minder verspilling, meer marge
 5. Geen extra (bib)pompen nodig > minder kosten, geen uitval, geen vervuiling
 6. Kan een hogere tap-druk creëren zonder dat het product beïnvloed wordt
 7. Veel minder onderhoud noodzakelijk > minder kosten, meer marge
 8. Geen stikstof/zuurstof/koolzuur in contact met product > hogere kwaliteit en veel langere houdbaarheid
 9. Geen koolzuurcilinders nodig > besparing ruimte, gewicht, minder kosten, meer marge
 10. Bij een lege keg wordt de wijnleiding niet leeggetapt > geen productverlies
 
 

Wij leveren o.a. de volgende bedrijven:

 

Contact

Moezelhavenweg 63
1043 AM Amsterdam
The Netherlands

+ 31 (0) 20 354 11 76

KegDrinks Facebook

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op

Naam
Vul hier je naam in

E-mailadres

Uw vraag
Vul hier je bericht in